Pogrzeb

Śmierć bliskiej osoby to z pewnością trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański, to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Koscioła Katolickiego „dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym”.

KKK 1682

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jego intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (Spowiedź Świeta) i przyjecie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia – zachecamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za zmarłego.

Msza św. pogrzebowa odprawiana jest w kościele parafialnym bez obecności trumny z ciałem zmarłego. Po Mszy św. dalsza część ceremonii pogrzebowej w kaplicy cmentarnej i przy grobie.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

  • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego),
  • karta zgonu – zaświadczenie dla celu pochowania zwłok,
  • zgoda na pogrzeb w parafii (dot. zmarłych spoza parafii),
  • informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

  • Zgłosić się do parafii by ustalić dzień i godzinę pogrzebu.
  • Skontaktować się z firmą pogrzebową.

W międzyczasie odebrać od lekarza kartę zgonu i uzupełnić ją w USC (otrzymujemy akt zgonu).

Będąc w posiadaniu karty zgonu i aktu zgonu zgłosić się do kancelarii parafialnej. Jeżeli osoba zmarła nie była z naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na pogrzeb katolicki z parafii, do której należała osoba zmarła.

Po wypełnieniu wszelkich formalności, należy skontaktować się z grabarzem, ustalając z nim sprawy związane bezpośrednio z pochówkiem na cmentarzu.

Dalsze szczegóły co do przebiegu uroczystości pogrzebowej ustalamy z księdzem podczas wizyty w kancelarii.

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Łękawicy

Administratorem cmentarza jest Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania. Wykonuje on swoje zadania przy wsparciu Pana Grabarza.

Postanowienia porządkowe:

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy składać do kontenera i miejsca wyznaczonego.

Na terenie cmentarza zakazuje się:
 przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia;
 wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych);
 wjazdu pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem);
 wprowadzania zwierząt;
 zakłócania ciszy;
palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania na jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;
 niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie;
 zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego oraz utwardzania powierzchni w jego obrębie;
 samowolnego wykonywania prac budowlanych i przemieszczania nagrobków;
 samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
 prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;
 prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym;
 uprawiania żebractwa;
 organizowania świeckich ceremonii pogrzebowych, chyba że, (cmentarz parafialny jest jedynym w miejscowości), lub rodzina zmarłego akatolika pragnie pochować go w istniejącym już grobie rodzinnym;
 dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

2. Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela (który takie ubezpieczenie oferuje).

Zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie na nim prac:

1. Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzu, zarówno osobiście, jak i na podstawie zlecenia i jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora i w porozumieniu z pracownikiem – dozorcą cmentarza, którego mianuje Administrator. On też wykonuje te prace lub powierza te prace osobom lub firmom kamieniarskim na podstawie sporządzonej
2. Jeżeli na cmentarzu znajduje się zaniedbany i bezpowrotnie niszczejący grób mający walory zabytku, , to Administrator – po upewnieniu się, że dotychczasowy dysponent grobu jak i jego krewni nie są zainteresowani prolongatą i przeprowadzeniem działań konserwatorskich – może udostępnić go innej osobie, która przeprowadzi konieczne naprawy i otrzyma prawo do dysponowania.

Opłaty cmentarne:

1. Opłaty cmentarne wynikają z kosztów funkcjonowania cmentarza oraz konieczności wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych. Są one pobierane od miejsca grzebalnego, a ich wysokość zależy od rodzaju grobu i jest ustalona przez Administratora w porozumieniu z Radą Parafialną.
2. Dysponent grobu ziemnego winien uzyskać zezwolenie Administratora na wzniesienie pomnika, nagrobka lub wykonania obmurowania grobu i wnieść opłatę z tego tytułu, chyba że uczynił to przy opłacie miejsca grzebalnego.
3. Opłaty za prawo do grobu pobierane są dożywotnio. W tym czasie nie jest możliwe pochowanie innej osoby w grobie pojedynczym, z wyjątkiem urn.
4. Zestawienie wysokości ustalonych opłat znajduje się u Ks. Proboszcza w kancelarii.

Przepis końcowy

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Instrukcja o Cmentarzu Parafialnym w Diecezji Tarnowskiej z dnia 06 marca 2019 roku.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 07. 2020 r.

Proboszcz – Ks. Grzegorz Grych