Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Łaski które daje nam chrzest:

odpuszczenie grzechów

Nowe Stworzenie

włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa

niezatarte znamię duchowe przynależności do Chrystusa.

 

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:

akt urodzenia dziecka;

dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych;

jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

 

Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania) i dane chrzestnych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania).

Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie ktoś inny), takiego zapisu zawsze dokonujemy osobiście, nigdy przez telefon.

 

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

 

Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 10.30 lub po Mszy św. o godz. 10.30.

 

Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

– ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

– jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.